FAGOMRÅDER I NORGE

Fast eiendom.
Vi bistår med det meste innen fast eiendom.
Boligrett.
Er du oppsagt men mener utleier ikke har gyldig grunn [...]
Familie, arv og skifte.
Selger mor huset for billig når hun sitter i uskiftet bo[...]
Promillekjøring.
Vipper du mellom betinget og ubetinget fengsel [...]
Strafferett.
Velg en forsvarer som har jobbet i politiet og kjenner svak [...]
Avtalerett/kontrakter.
Avtaler inngått på bristende forutsetninger [...]
Erstatningsrett.
Det er ingen skam å be om erstatning for tap man er påført[...]
Øvrige fagfelt.
Pant, forvaltningsrett, eiendomsmeglingsrett m.m.

Mer om fagområdene

Fast eiendom

Vi bistår med det meste innen fast eiendoms rettsforhold og problemstillinger relatert til eiendom. Vi ønsker å holde oss særlig oppdaterte på:

- Mangler ved kjøp av bolig (Mindre areal enn oppgitt av selger/megler/takstmann, uriktige og/eller ufullstendige opplysninger om boligen m.m.)

- Forbrukers rettigheter ved kjøp av nyoppført bolig overfor selger/bygghere/entreprenør

- Bygg- og entrepriserett, håndverkertjenester

- Pantsettelse, tinglysning, leiekontrakter, naborett, sameierett, eiendomsgrenser etc.

Tradisjonelt behandler jurister jussen rundt de forskjellige boligformene i temaet boligrett. For mange ikke-jurister er det mer naturlig å søke informasjon om hva som er lov og ikke lov i et boligsameie under kategorien fast eiendom. Vi legger derfor også våre linker til dette temaet i kategorien fast eiendom:

- Eierseksjoner (selveierleiligheter)
- Aksjeleiligheter
- Obligasjonsleiligheter
- Andelslagsleiligheter (borettslag)

 

  Gå til toppen av siden / temaet

 

Boligrett

Husleierett er et sentralt tema innen boligrett og regulerer forholdet mellom leietakere og utleiere av lokaler til bolig og til næringslokaler. Leie av en liten hybel på 20 kvadratmeter og et lagerlokale på flere tusen reguleres med utgangspunkt i samme lov.

Det er dog stor forskjell på om man leier lokale til bolig eller næring. Hovedskille er at partene ved næringsleie står fritt til å avtale nesten hvilke vilkår man ønsker, mens utleiere av bolig er underlagt en rekke bestemmelser i husleieloven som beskytter leietakerene.

Vi bistår både utleiere og leietakere med juridisk rådgivning og prosedyre for Husleietvistutvalget og domstolene i alle saker som springer ut av et leieforhold.

Typiske problemstillinger er:

- Inngåelse av leiekontrakt (Hvilke bestemmelser er det viktig å ha med for hhv. utleier og leietaker?)

- Innflytting (Er lokalene i samsvar med det som var avtalt?)

- I løpet av leiekontrakten kan det oppstå en rekke sprøsmål om f.eks. vedlikeholdsplikt. (Hvem skal betale reparasjoner? Har utleier rett til å komme inn i leiligheten?)

- Hvordan skal husleien reguleres hvis det ikke er avtalt klart i kontrakten?

- Hva må til for å kunne si opp en leietaker? Kan en utleier si opp leietaker på grunn av at han skal benytte boligen selv?

- Manglende betaling fra leier, skader påført av leier, erstatningskrav for skader...

- Tvangsutkastelse

I boligrett behandles også de forskjellige juridiske måtene man kan organsiere eierskap til boliger. I Norge er det begrenset til noen få alternativer:

- Eierseksjoner (selveierleiligheter)
- Aksjeleiligheter
- Obligasjonsleiligheter
- Andelslagsleiligheter (borettslag)

 

  Gå til toppen av siden / temaet

Familie, arv og skifte

Før eller senere må alle ta stilling til hva som skal gjøres i forbindelse med en nærståendes død. Ikke bare i forhold til det rent praktiske rundt dødsfallet, men særlig i forhold til fordelingen av avdødes eiendeler mellom arvingene. I svært mange tilfeller går dette lett og uten alt for mange diskusjoner.

Men ikke sjelden byr fordelingen av avdødes eiendeler på en rekke praktiske, økonomiske, juridiske og ikke minst følelsesmessige problemer. Vi ser ofte at arvingene , ofte støttet av de respektive ektefeller, låser seg fast og er mer opptatt av det prinsipielle enn det juridisk riktige.

Det er sagt at "man kjenner ikke sin familie før man har vært igjennom et arveoppgjør" og det kan i mange tilfeller være riktig. Mange lykkelige familier har blitt (bitre) uvenner på grunn av en hytte som "feil" bror eller søster fikk, eller et hus som ble solgt for billig til en av arvingene.

Som advokat kan vi bistå med å redusere mulighetene for tvist i fremtiden ved å hjelpe til å legge forholdene til rette slik at det ikke er noen tvil om hvem som skal ha hva og hvor mye når en faller bort. Den enkleste måten å gjøre dette på er gjennom å opprette et tesament. (Eventuelt supplert med ektepakt). Da kan man i stor utstrekning påvirke hvordan ens eiendeler fordeles og de etterlatte kan være misfornøyd med giveren i stedet for en av søsknene som fremdeles er i live.

Er tvisten allerede oppstått uten at testament er opprettet, eller man er uenig i hvordan det skal forståes - eller om testamentet i det hele tatt er gyldig - kan det være en fordel å søke hjelp hos oss slik at vi kan foreta en objektiv og juridisk vurdering av saken.

 

SKILSMISSE: Når et ektepar har bestemt seg for å skille lag skal også deres "bo" gjøres opp og fordeles etter loven eller slik ektefellene tidligere har bestemt. Vi setter "bo" i hermetegn fordi det ikke er et bo på samme måte som et dødsbo eller konkursbo. Ektefellenes eiendeler er ikke et eget juridisk rettssubjekt som et dødsbo , men bare en oppstilling over de eiendeler og den gjeld de har. Men for å forenkle fremstillingen hjelper det for tanken å se for seg et bo, og uttrykkene skillsmissebo, fellesiebo m.v. anvendes ofte.

Ved en skilsmisse skal det økonomiske samarbeidet ektefellene har hatt oppløses. Hvor omfattende og vanskelig dette blir avhenger bl.a. av hvordan de har organisert seg økonomisk (for eksempel med særeie), hvor lenge de har vært gift, hvem som har bragt eiendelene inn i fellesskapet etc.

Ekteskapsloven gir en rekke bestemmelser om hvordan fordelingen av felleseiet (boet) skal foregå, men det er samtidig regler i loven som gjør så store unntak at de i en del saker blir hovedregelen.

Skal du skilles og ønsker informasjon om reglene, eller ønsker å representeres av advokat overfor tidligere ektefelle i en tvist så vennligst ta kontakt slik at vi kan vurdere din situasjon og hjelpe til med jussen og startegien i tvisten mot tidligere ektefelle.

I en del tilfeller ender et oppløst ekteskap med at partene ikke blir enige om samværsretten til felles barn og i noen av disse sakene tar en av partene med seg - mot den annens vilje - barnet eller barna ut av landet og til et annet land som ofte er dennes hjemland. (Alternativ at de ikke vender tilbake fra et avtalt utenlandsopphold). Dette kalles barnebortføring og byr på en rekke problemstillinger i tillegg til de ordinære utfordringene man har ved uenighet om samværsrett og bopel.

Det er inngått internasjonale konvensjoner mellom en rekke land om hvordan tilbakeføringen av barn skal foregå, men i praksis er det ikke alltid like enkelt. Er du i en konflikt hvor barn er bortført til et fransktalende land kan jeg bistå som norsk/fransk advokat.

 

  Gå til toppen av siden / temaet
Promillekjøring

Er du mistenkt eller tiltalt for promillekjøring?

Hvis du svarer "ja" kan du i mange saker klare deg fint uten å måtte ta kostandene med å engasjere advokat. I andre tilfeller kan imidlertid utgiftene til advokat bli små i forhold til hva vi kan utrette for deg. Både rent økonomisk i form av redusert bot, men særlig med tanke på at vi kan se til at prosessen går riktig for seg og argumentere slik at du får riktig straff hvis du er skyldig og blir frifunnet hvis du er uskyldig.

I noen promillesaker vipper det mellom ubetinget og betinget fengsel, og det er opp til dommeren(e) å velge. I disse tilfellene er det særlig viktig at advokaten er en meget god premissleverandør som får presentert rettstilstanden på en klar og utvetydig måte.

Det er ikke slik at dommeren kopierer politiets argumentasjon og påstander, men man skal likevel ikke se bort fra at arbeidspresset for en del politijurister og dommere forhindrer at de får undersøkt rettskildene (f.eks. dommer avsagt av Høyesterett og uttalelser fra de som har laget loven) så grundig som de burde.

Det kan medfører at de ikke er klar over en viktig dom i forhold til din sak, eller at de misforstår hvordan loven skal tolkes, og gir deg ubetinget fengsel i stedet for betinget.

Vårt råd til deg som har svart "ja" er at du tar kontakt for å avklare om din sak er noe du kan håndtere selv eller om du bør la deg bistå av advokat. Har du for eksempel erkjent å ha kjørt men synes straffepåstanden fra politiet er for streng, møter du opp i retten alene uten advokat, mens jeg sender dommeren et brev hvor de juridiske argumentene fremstilles.

Det er i en del saker verdt pengene å ta et grundig dypdykk ned i rettspraksis. Dommere og politi tenker ofte på neste sak - vi tenker bare på deg!

Advokat Fjeldstad har lang erfaring med promillekjøringssaker fra politiet og han har forsket og skrevet avhandling om straffutmåling ved promillekjøring.

Se også våre sider om promillekjøring: www.promillekjøring.info

 

Les mer Gå til toppen av siden / temaet
Strafferett

Er du tiltalt for ett eller flere straffbare forhold får du i de fleste tilfeller forsvarer oppnevnt av staten. Det vil si at du slipper å betale advokaten selv. Du må bare ta stilling til hvem du ønsker hjelp fra.

Det er fritt forsvarervalg i Norge og du kan i prinsippet velge hvilken forsvarer du måtte ønske. Har du allerede en forsvarere du er fornøyd med bør du i utgangspunktet fortsette med denne. Vedkommende vil kjenne deg og din situasjon fra tidligere og det vil kunne lette arbeidet og du slipper å måtte forholde seg til en ny person.

Men i valget av forsvarer kan det være lurt å forhøre seg om det finnes spisskompetanse på det du er siktet eller tiltalt for. Det er ikke alltid den "gamle" forsvareren er oppdatert på alt, og det er heller ikke slik at "kjendisadvokatene" nødvendigvis er de beste for deg. Husk at de de mest brukte forsvarerne har dårlig tid og det kan hende det på grunn av dette tar lang tid før din sak kan komme opp for retten. Det kan for mange være en stor belastning å ha usikkerheten hengende over seg i lengre tid enn nødvendig, og du kan være tjent med å ha en forsvarer som kan ta hånd om deg. Nå.

Advokatfirmaet Fjeldstad arbeider mest med sivile saker (eiendom, arv, pant m.m.) men påtar oss hvert år et begrenset antall straffesaker hvor du som kunde har vår fulle oppmerksomhet og hvor vi graver dypere enn dommeren(e) for å finne de argumentene som taler i din favør.

Etter å ha jobbet som lensmannsbetjent og politiadvokat i mange år vet vi hvor skoen trykker på politiets fot, og kan rette skytsen mot riktig hold under saken.

Vi vil kjempe for deg, men trylle kan vi ikke.

 

  Gå til toppen av siden / temaet
Avtalerett/kontrakter

De fleste vet at en avtale er bindende selv om den er muntlig. Det er riktig, men i praksis hjelper det ikke å "ha rett" hvis man ikke "får rett". Skal man påberope seg en muntlig avtale må man - hvis motparten er uenig - bevise at man har en bindende avtale og hva den går ut på.

Selv om det i en del saker kan bevises at man har en muntlig avtale er det ikke å anbefale å forankre sine rettigheter på en muntlig avtale. Desto mer detaljert og komplisert en avtale er, desto større grunn til å sikre at avtalen nedtegnes. Tilsvarende er det viktigere å nedtegne en avtale om store verdier enn små etc. Avslutningsvis kan man si at det er den som har størst interesse i å få avtatalen gjennomført, eller sine rettigheter sikret, som har størst grunn til å besørge en nedtegnelse av avtalen.

Mange tvister dreier seg om hvorvidt det er inngått en bindende avtale, men langt flere består i å fastsette hva avtalen egentlig går ut på. Dvs. tolkning av avtalen.

Har du spørsmål om en kontrakt du skal inngå, eller er du uenig med en part om hvor langt en avtale strekker seg, elller om den i det hele tatt er inngått, er det bare å ta kontakt slik at vi kan veilede deg.

 

 

  Gå til toppen av siden / temaet
Erstatningsrett

For å kunne fastslå om man har krav på erstatning (utenfor kontraktsforhold) er det gjerne tre hovedvilkår som må være oppfylt.

Innledningsvis må det være et ansvarsgrunnlag (skyld/grov uaktsomhet/uaktsomhet), det må være en årsakssammenheng mellom handlingen og skaden og det må være oppstått et økonomisk tap hos skadelidte. Det må legges til at selv om alle vilkårene er oppfylt kan erstatningskravet falle helt eller delvis bort på grunn av skadelidtes egene feil eller forsømmelser.

Erstatning i kontraktsforhold reguleres ofte av kontrakten (f.eks. husleiekontrakt, entreprisekontrakt eller kjøpskontrakt) og supplementeres av forskjellige lover for bl.a. å verne forbrukere i en del sakstyper. Eksempelvis oppstiller husleieloven en rekke bestemmelser om erstatning dersom dette ikke skulle være regulert i kontrakten mellom utleier og leietaker og tilsvarende setter kjøpsloven og bustadoppføringsloven opp regler om erstatning for mangler og forsinkelser overfor forbrukerkjøpere.

 

Gå til toppen av siden / temaet
Øvrige fagfelt

Advokatfirmaet Fjeldstad arbeider oftest med saker relatert til eiendom og bolig, men kan bistå innen en rekke fagfelt ved behov. Dersom vi ikke har tilstrekkelig kompetanse i det fagfelt som etterspørres kan vi bistå med å finne noen som har det.

  Gå til toppen av siden / temaet

Prosessen i domstolene

Rettshjelpsforsikring

Din innbo- eller villaforsikring dekker ofte en stor del av dine kostnader til advokat. Vi undersøker om det gjelder i din sak

Les mer
Sivile saker

Behandling av sivile saker i domstolene

Les mer
Straffesaker

Behandling av straffesaker i domstolene

Les mer